• Návšteva knižnice...
   • Karneval...
   • Karneval...
   • Darujte 2% dane z príjmov fyzickej osoby Občianskemu združeniu „RZ Hermanka“

   •  

    Milí rodičia a priatelia materskej školy

     

    Aj tento rok Vás chceme poprosiť o darovanie Vašich  2%  dane z príjmov, ktoré by sme chceli využiť na obohatenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto finančné prostriedky použijeme na aktivity pre deti, ale aj zakúpenie materiálu k výchovno-vzdelávaciemu procesu.

    Ďakujeme každému, kto podporí deti v našej materskej škole poukázaním 2% dane z príjmov, kolektív MŠ, Ul. Gustáva Hermanna 225/9.

    Vyhlásenie predvyplnené

     

     + 421 534512379, +421910867413            mshermanka@gmail.com                https://mshermana.edupage.org/   

     

     

  • Zo života materskej školy...

     • O z n a m

      Vážení rodičia,

      na základe odporúčania zriaďovateľa mesta Levoča prevádzka materskej školy od 7.4.2021 bude realizovaná v plnom režime.

      Podmienkou nástupu dieťaťa na výchovno-vzdelávací proces je negatívny test zákonného zástupcu dieťaťa nie starší ako 7 počítaných dní k dátumu nástupu dieťaťa do školy a vypísané čestné vyhlásenie (viď príloha).

     • OZNAM

      Vedenie materskej školy oznamuje rodičom, že dňa 01.04.2021 bude prevádzka prerušená z dôvodu odhlásenia detí počas veľkonočných prázdnin. Prajeme Vám príjemné strávenie sviatkov príchodu jari.

      „K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody zo srdca praje kolektív Materskej školy, Ul. Gustáva Hermanna. “

     • OZNÁMENIE

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vám oznámiť, že v meste Levoča na ulici Gustáva
      Hermanna bude dňa 06.04.2021 /utorok/ od 11.00 hod. do 14.30 hod. prerušená
      distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej
      sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.. Z
      uvedeného dôvodu počas tohto dňa nie je možné zabezpečiť ani prevádzku v
      Materskej škole na Ulici Gustáva Hermanna 225/ 9, Levoča. Prevádzka
      materskej školy bude obnovená dňa 07. 04. 2021,

   • Zápis do materskej školy

   • Materská škola, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča

     

    Poverená vedením Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča oznamuje, že zápis detí k nasledujúcemu školskému roku 2021/2022 bude prebiehať od 03.05.2021 do 07.05.2021 v budove školy od 10:00 hod. – 15:00 hod.

    Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní nie staršie ako tri týždne. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete na našej webovej stránke mshermana.edupage.sk.

     

    Podmienky prijatia:

    • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
    • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
    • S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné a bude uprednostnené podľa trvalého bydliska.
    • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
    • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti. 
    • Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID- 19, žiadosť odosielajte elektronicky na adresu mshermana@gmail.com alebo poštou na adresu školy. Bližšie informácie ohľadom zápisu budú zverejnené na budove materskej školy a na jej webovej stránke.

     

    Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 438/2020 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.

     

                                                                                                 Mgr. Katarína Jabrocká

                                                                                                  poverená vedením MŠ

     

    +421534512379, +421910867413                          mshermana.edupage.sk.                                       mshermanka@gmail.com

                     tel. kontakt                                                  web. stránka                                                           e-mail

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno škôlky
    • Materská škola Ulica Gustáva Hermanna 225/9 Levoča
    • Email škôlky
    • mshermanka@gmail.com
    • Telefón
    • +421 534512379
     +421 910867413
    • Adresa škôlky
    • Ulica Gustáva Hermanna 225/9 Levoča
    • Email na správcu obsahu
    • jansuhaj@gmail.com
    • Email na webmastera
    • jansuhaj@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 447766
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakt

    • Materská škola Ulica Gustáva Hermanna 225/9 Levoča
    • mshermanka@gmail.com
    • +421 534512379 +421 910867413
    • Ulica Gustáva Hermanna 225/9 Levoča
    • jansuhaj@gmail.com
    • jansuhaj@gmail.com