• Pracovné miesta

    • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka

      

     V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste

     Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, 054 01  Levoča

     Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka/ 2 pracovné miesta

     Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa.

     Vzdelanie v odbore: učiteľstvo pre materské školy, alebo študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika

     Prax na pozícii v oblasti: učiteľka v MŠ

     Pracovný pomer na dobu: určitú

     Nástup do zamestnania: 01.09.2022

     Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy

     Požiadavky na uchádzača o zamestnanie:

     • prirodzený kladný vzťah k deťom
     • spoľahlivosť
     • zodpovednosť
     • iniciatívnosť
     • kreativita a tvorivosť
     • samostatnosť
     • kultivovaný slovný prejav
     • empatia
     • žiadosť o prijatie do zamestnania
     • profesijný životopis (Europass)
     • súhlas so spracovaním osobných údajov

      

     Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 02.08.2022 na adresu: Materská škola, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, 05401 Levoča alebo e-mailom: mshermanka@gmail.com

     Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na adresu materskej školy. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

     Osobný pohovor sa uskutoční v budove materskej školy dňa 10.08.2022 od 8.00 hod., vybraným uchádzačom bude telefonický oznámené zaradenie na ústny pohovor.

     V Levoči, dňa 29.07.2022

      

     Mgr. Katarína Jabrocká

                                                                                                                                   riaditeľ MŠ