• Materská škola, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča

     

    oznamuje, že

     

    zápis detí k nasledujúcemu školskému roku 2022/2023 bude prebiehať

    od 02.05.2022 do 05.05.2022 v budove školy od 10:00 hod. – 15:00 hod.

     

    Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní nie staršie ako tri týždne. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete na našej webovej stránke mshermana.edupage.sk.

     

    Podmienky prijatia:

    • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
    • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (t.j. dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022).
    • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
    • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom, preukáže sa dokladom totožnosti a rodným listom dieťaťa.
    • Bližšie informácie ohľadom zápisu budú zverejnené na budove materskej školy a na jej webovej stránke mshermana.edupage.sk.                                       

     

    Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 273/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 § 59 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z.z. o materskej škole.

     

                                                                                                 Mgr. Katarína Jabrocká

                                                                                                         riaditeľka MŠ

     

    +421534512379, +421910867413                          mshermana.edupage.sk.                                       mshermanka@gmail.com

                     tel. kontakt                                                  web. stránka                                                           e-mail

     

     

    Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ