• Rámcová organizácia dňa

    •                       

      

     Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole. Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

     6:30 – otvorenie materskej školy, postupné schádzanie detí v zhromažďovacích triedach

     7:00 – 8:15 hry a činnosti podľa voľby detí, zdravotné cvičenia

     8:15 – 9:00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, desiata

     9:00 - 10:00 - vzdelávacie aktivity 

     10:00 - 11:30  - pobyt vonku

     11:30 – 12:15 - činnosti zabezpečujúce životosprávu , obed, osobná hygiena 

     12:15 -14:00 odpočinok

     14:00 – 14:30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, olovrant

     14:30 -16:30 hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacie aktivity

     16:30 – ukončenie prevádzky materskej školy.