• Materská škola

    • Materská škola je zameraná na výchovu detí a rodičov k športovo-pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu. Zameranie školy na šport rozvíjame prostredníctvom rôznych športových aktivít v priebehu dňa počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeden krát týždenne uskutočňujeme dopoludnia vzdelávacie aktivity s telovýchovným zameraním v telocvični Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla v Levoči. Organizujeme týždenný plavecký kurz na rozvíjanie špeciálnych pohybových zručností v spolupráci s Centrom voľného času Olymp. Ďalšie špeciálne pohybové zručnosti bicyklovanie, kolobežkovanie u detí rozvíjame projektom „Detský vodičák“, ktorý realizujú deti spolu s pani učiteľkami počas celého školského roku. Podporia si ním pozitívny vzťah k svojmu zdraviu na základe prirodzenej radosti z pohybu a okrem toho si správnou motiváciou rozvinú vedomosti o dopravnej výchove. Zúčastňujeme sa športových   podujatí v rámci mesta Beh Levočskou Dolinou, Olympijsky festival. V zimnom období využívame náš školský dvor na kĺzanie, bobovanie a hry so snehom. Niekoľko krát v roku organizujeme spoločné športové aktivity rodičov a ich detí v telocvični Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla V Levoči. Zameranie k zdravému životnému štýlu realizujeme projektami „Evička nám ochorela“, či „Dorotka a jej kamaráti“, „Chceme dýchať čistý vzduch“ zameraný na škodlivosť fajčenia, projekt dentálnej hygieny „Zdravý úsmev“, plníme plán národného hnutia proti detskej obezite aktivitou „Zober loptu a nie drogy“. Vedieme deti k správnemu stravovaniu, k obmedzovaniu jednoduchých cukrov a tukov. Dbáme na to, aby strava v materskej škole bola čo najpestrejšia, zaradzujeme potraviny bohaté na vlákninu, vitamíny a minerály. Snažíme sa u detí vypestovať návyk piť čistú vodu, ktorá je pre náš organizmus veľmi dôležitá. Zaraďujeme besedy so zdravotnými záchranármi o poskytovaní prvej pomoci.

      

     Vlastné ciele materskej školy sú:

     • uplatňovať spontánnosť, hravosť, tvorivosť a radosť z prirodzeného slobodného pohybu vo voľnom priestore a v prírode;
     • rozvíjať pomocou prirodzených pohybov v zdravotných cvičeniach a pri cvičeniach v telocvični pohybové zručnosti a schopnosti;
     • zdokonaľovať prirodzenú lokomóciu detí – chôdzu, beh, skok, lezenie, hádzanie a chytanie;
     • rozvíjať silové, vytrvalostné a rýchlostné schopnosti;
     • zdokonaliť koordináciu, koncentráciu, správne držanie tela, správne dýchanie;
     • rozvíjať rovnováhu, uvedomenie si vlastného tela;
     • rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti v plávaní, bicyklovaní, kolobežkovaní, pri hrách na snehu, kĺzaní, bobovaní;
     • prakticky uplatňovať základné pravidlá cestnej premávky v roli chodca a cyklistu/kolobežkára;
     • utvárať a podporovať trvalo pozitívny vzťah k svojmu zdraviu  a to pravidelným pohybom  na základe prirodzenej radosti z pohybu;
     • zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám  a zapojiť do nich rodičov;
     • prenášať myšlienky zdravého životného štýlu a s tým súvisiaceho pravidelného pohybu a športovania k rodičom;
     • uvedomiť si dôležitosť správneho stravovania, vynechávať  sladkosti a príjem tukov;
     • naučiť sa pravidelne prijímať tekutiny, hlavne čistú vodu;
     • vedieť privolať prvú pomoc, prípadne ju poskytnúť.