O elokovanom pracovisku

Pripraviť sa, pozor, štart!

 

   Elokované pracovisko je zameraná na výchovu detí a rodičov k športovo-pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu. Zameranie školy na šport rozvíjame prostredníctvom rôznych športových aktivít v priebehu dňa počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeden krát týždenne uskutočňujeme dopoludnia vzdelávacie aktivity s telovýchovným zameraním v športovej hale SOŠ Majstra Pavla V Levoči. Organizujeme týždenný kurz na rozvíjanie špeciálnych pohybových zručností s certifikovanými trénermi. - Zúčastňujeme sa športových podujatí v rámci mesta. Niekoľko krát v roku organizujeme spoločné športové aktivity rodičov a ich detí. Zameranie k zdravému životnému štýlu realizujeme projektami „Evička nám ochorela“, či „Dorotka a jej kamaráti“, „Chceme dýchať čistý vzduch“- zameraný na škodlivosť fajčenia, projekt dentálnej hygieny „Zdravý úsmev“, plníme plán národného hnutia proti detskej obezite aktivitou „Zober loptu a nie drogy“. Zaraďujeme besedy so zdravotnými záchranármi o poskytovaní prvej pomoci.

  Priestory trojtriedného elokovaného pracoviska sú plne využité, nakoľko budova nie je účelová, ale prispôsobená jej požiadavkám a potrebám. Budova je pamiatkovým objektom bývalého rodinného domu s obnovenou fasádou, vymenenými oknami a upravenou terasou a chodníkmi. Tvoria ju dve budovy, je vykurovaná plynom prostredníctvom vlastnej kotolne.

   V prvej vstupnej budove je priestranná šatňa, jedáleň s kuchyňou a dve triedy. Každá trieda disponuje dvomi miestnosťami. Ďalej sa tu nachádza sociálne zariadenie a malá terasa.

   V druhej, poschodovej budove, sú dve triedy, šatňa, sociálne zariadenie a kancelária, ktorá slúži na vykonávanie administratívnej činnosti zástupkyni elokovaného pracoviska a vedúcej ŠJ. Prostredie tried a celého interiéru školy je na vysokej estetickej úrovni. Je tvorivé, podnetné, čo vytvára interakčné vzťahy pre deti a učiteľky na zvládanie rôznorodých požiadaviek prostredníctvom hrových, pracovných a edukačných činností v súlade s individuálnymi potrebami detí. Hrové a pracovné kútiky sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený účelovo, slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovnovzdelávaciu činnosť. Herne sa na obed menia na spálne, v ktorých sa denne rozkladajú ležadlá na popoludňajší odpočinok. Škola je vybavená dostatočným množstvom hračiek z ekologického materiálu, učebnými pomôckami, didaktickým materiálom, PC, interaktívnymi tabuľami, telocvičným náradím a náčiním. Starý nábytok je postupne vymieňaný za nový, moderný a funkčný. Interiér chodieb zdobia väčšinou výtvarné práce detí.

   Súčasťou interiéru je prevádzka školskej jedálne, ktorú tvorí priestranná jedáleň a kuchyňa na prípravu stravy. Toto prostredie vyhovuje hygienicky, esteticky a funkčne na stravovanie detí. Jedlo je deťom podávané trikrát denne, je vypracovaný časový harmonogram stravovania tried s prihliadnutím na dodržanie intervalov medzi jedlom.

   Exteriér elokovaného pracoviska dotvára záhrada a školský dvor, ktoré sú terasovite spojené. Hornú časť školského dvora s chodníkmi zo zámkovej dlažby deti využívajú ako mini dopravné ihrisko. Vypĺňajú ju ešte kvetinové záhony, nízke kroviny, lavičky na oddych a ihličnany. Dolnú časť školskej záhrady tvorí trávnatá plocha s pieskoviskom s možnosťou tvoriť a konštruovať, altánok, drevené preliezačky a šplhačky, hojdačky a samozrejme priestor na spontánne pohybové aktivity. Obe časti sú spojené miernym svahom, ktorý je využívaný hlavne v zime na aktívny pohyb detí na snehu. Fyzikálne prostredie exteriéru slúži na realizáciu pobytov vonku, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, sezónne činnosti. V záhrade sú ovocné i listnaté stromy, ktoré v letnom období poskytujú dostatok tieňa a priestor na enviromentálne aktivity. Dvor a záhrada sú bezpečným, estetickým a funkčným hrovým prostredím pre deti. Naše elokované pracovisko charakterizuje kvalitné edukačné prostredie s dostatkom priestoru pre hru, ktorá vytvára uvoľnenú atmosféru, výsledkom čoho je šťastné, hrajúce sa dieťa pod profesionálnym vedením učiteľky.

Kontakt

  • Elokované pracovisko, Ul.Gustáva Hermana 9, Levoča
    Ul. Gustáva Hermana 9, 05401 Levoča
  • +421 534512379
    +421 910867413

Fotogaléria

Počet návštev: 400601

spolupracujeme s