• Voľné miesta na našej škole

  • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka

   V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
   a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste
   Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, 054 01 Levoča
   Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka/ 2 pracovné miesta
   Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
   vysokoškolské I. stupňa.
   Vzdelanie v odbore: učiteľstvo pre materské školy, alebo študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika
   Prax na pozícii v oblasti: učiteľka v MŠ
   Pracovný pomer na dobu: určitú
   Nástup do zamestnania: 01.09.2022
   Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy
   Požiadavky na uchádzača o zamestnanie:
   - prirodzený kladný vzťah k deťom
   - spoľahlivosť
   - zodpovednosť
   - iniciatívnosť
   - kreativita a tvorivosť
   - samostatnosť
   - kultivovaný slovný prejav
   - empatia
   Požadované doklady:

   ţiadosť o prijatie do zamestnania

   profesijný ţivotopis (Europass)

   súhlas so spracovaním osobných údajov
   Ţiadosti o prijatie do zamestnania spolu s poţadovanými dokladmi doručte najneskôr do 02.08.2022 na

   adresu: Materská škola, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, 05401 Levoča alebo e-
   mailom: mshermanka@gmail.com

   Pre posúdenie dodrţania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia ţiadosti na adresu materskej školy. Ţiadosti
   doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si
   vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú poţadované podmienky.
   Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
   Osobný pohovor sa uskutoční v budove materskej školy dňa 10.08.2022 od 8.00 hod., vybraným
   uchádzačom bude telefonický oznámené zaradenie na ústny pohovor.
   V Levoči, dňa 29.07.2022

   Mgr. Katarína Jabrocká
   riaditeľ MŠ

    

  • zatiaľ žiadne údaje