• Poplatky

    •  

     Poplatky materskej školy

      

     Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach

     V zmysle VZN Mesta Levoča č. 5/2021 zo dňa 18.06.2021, ktoré nadobúda účinnosť 01.08.2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča sa určuje:

      

     Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

     • za dieťa nad 3 roky veku                      10,00 €
     • za dieťa do 3 rokov veku                      60,00 €

     príspevok je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku

      

     Úhradu školného môžete vykonávať prevodom z Vášho účtu alebo vkladom v hotovosti v UNI Credit Bank do 10. kalendárneho dňa v mesiaci.

     Variabilný symbol uvádzate mesiac a rok platby.

     V poznámke prosíme uviesť hlavne meno a priezvisko dieťaťa.

     Číslo účtu: IBAN: SK101111 0000 0066 2084 1051

      

     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v 2. finančnom pásme

     Dotácia od štátu pre deti rodičov v hmotnej núdzi je 1,30 €.

     Celodenná strava:    desiata:              0,36 €

                                        obed:                  0,85 €

                                       olovrant:             0,24 €

                                        režijné náklady: 0,05 €

      

     Úhrada stravného limitu je vo výške: 1,50 €

     Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne:

     Číslo účtu: IBAN: SK54 1111 0000 0066 2084 1035

     V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole rodič odhlasuje dieťa zo stravy výlučne vedúcej školskej jedálne na č. 0910 867 466