Projekty

Detský vodičák

Projekt detí predškolského veku   

 DETSKÝ VODIČÁK“

           

 

Naše EP s plnením školského vzdelávacieho programu je zamerané na výchovu detí a rodičov k zdravému životnému štýlu.

Ponúka možnosť rozvíjania aj špeciálnych pohybových zručností a schopností ako napr.: bicyklovanie a kolobežkovanie, pretože v blízkosti je detské dopravné ihrisko aj cyklistický chodník.

Jedným z vlastných cieľov je rozvíjať psychomotorické kompetencie počas celodenného pobytu v MŠ a prostredníctvom telesnej kultúry rozvíjať prirodzenú radosť z pohybu a tým utvárať stav pohody, pretože pohybovo aktívne deti:

 • Majú silnejšie svaly a kosti.
 • Majú zriedkavo problémy s nadváhou.
 • Majú znížené riziko vzniku cukrovky 2. typu.
 • Majú silnejšiu imunitu, sú odolnejšie.
 • Spia lepšie.
 • Zvyčajne majú silnejšie vôľové vlastnosti.
 • Lepšie sa vyrovnávajú s bežnými každodennými stresmi

Zámer projektu :                                                                     

 • aktívnou pohybovou činnosťou rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti detí predškolského veku  na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách .
 • nadobúdať  informácie o doprave, vhodným správaním  a dodržiavaním dopravných pravidiel zabezpečiť bezpečnosť detí na cestách

Opodstatnenosť projektu:


Odbornosť, plná kvalifikovanosť, zanietenosť   a dobrá  úroveň  výchovno-vzdelávacej  práce,  ako aj spolupráca s dopravnou políciou  garantuje opodstatnenosť projektu a hlavne jeho úspešnú realizáciu, čím prispejeme k rozvoju špeciálnych pohybových zručností u detí predškolského veku a rozšírením si vedomostí o doprave k zníženiu nehodovosti a úrazovosti detí na cestách.

 

V súčasnej dobe sa jazda na bicykli zaraďuje nielen medzi obľúbené pohybové aktivity vykonávané deťmi v ich voľnom čase, ale aj medzi pohybové činnosti vykonávané v rámci telovýchovných aktivít v materskej škole. Osvojovanie špeciálnych pohybových zručností  môžeme realizovať formou pravidelnej aktivity na dostupných dopravných ihriskách, cyklistických chodníkoch, prípadne na výjazdoch do okolia, ktoré sú pozorované rodičmi a schválené vedením materskej školy. Súvisia s rozvojom koordinačných schopností – rovnováha a stabilita. Ich zvládnutie je predpokladom pre osvojovanie ďalších nadväzujúcich zručností vychádzajúcich z požiadavky na bezpečnosť jazdy na bicykli. Jazda na bicykli je  spájaná s dopravnou výchovou, ktorá si vyžaduje veľkú trpezlivosť a dôslednosť učiteliek, odborné vedomosti a metodickú zdatnosť so zreteľom na individuálne osobitosti každého jedného dieťaťa.

 

Vzbudenie povedomia u detí o bezpečnosti na cestách je veľmi dôležité, ale nie je to postačujúce, ak naozaj chceme zredukovať riziká. Ak aj dodržiavajú odporúčania, ktoré dostanú, nie sú  dokonale chránené. Detské vnímanie okolitého prostredia je limitované aj vtedy, keď dieťa dáva dobrý pozor. Riziko, ktorému treba čeliť v prípade nehody je veľmi reálne a nedá sa mu zabrániť. Preto musíme deti naučiť, ako reagovať v nepredvídaných situáciách.                                                
 

Špecifické ciele  projektu pre deti:

 • rozvíjať vedomosti o dopravnej výchove správnou motiváciou  a aktivitami  
 • uskutočňovať vychádzky cez križovatky, frekventované miesta, rozprávať a čítať o  doprave, maľovať rôzne dopravné situácie, pozorovať premávku, nadobúdať základy o dopravných predpisoch a pravidlách cestnej premávky
 • postupovať od jednoduchšieho k zložitejšiemu
 • rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti 
 • postupne si uvedomovať ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky
 • vedieť sa správne orientovať a správať  v dopravných situáciách ako chodci, cyklisti
 • utvárať a podporovať trvalo pozitívny vzťah k svojmu zdraviu  a to pravidelným pohybom  detí na základe prirodzenej radosti z pohybu

Priebeh projektu:

Cieľ č. 1 – Zdôrazniť bezpečnosť na cestách

 

 

 

 

Aktivita č. 1

Dopravný policajt

 

Cieľ:

Beseda s príslušníkom dopravnej polície o dodržiavaní a praktickom uplatňovaní základných pravidiel bezpečnosti pri chôdzi a jazde na chodníku a dopravnom ihrisku .

Cieľová skupina:

5 - 6 ročné  deti  

 

 

 

Aktivita č. 2

Detský vodičák

Cieľ:

Na dopravnom ihrisku v spolupráci s dopravnou políciou prakticky uplatňovať a overovať  zásady bezpečného správania  pri jazde na bicykli, kolobežke, odrážadle so získaním detského vodičáka.

Cieľová skupina:

 

Aktivita č. 3

Cieľ:

5 - 6 ročné deti, príslušníci dopravnej polície

 

                        Cestou, necestou

                        Overiť si získané zručnosti a vedomosti na cyklistickej              

                        vychádzke s rodičmi

 

 

Cieľ č. 2 - Podporovať trvalý vzťah k svojmu zdraviu

 

 

 

 

Aktivita č.3

Dopravné ihrisko

Cieľ:

Vytvoriť a poskytnúť možnosť pravidelného a bezpečného pohybu pre deti na rôznych druhoch dopravných prostriedkov pre deti predškolského veku

Cieľová skupina:

5 – 6 ročné deti

 

 

 

Aktivita č. 4

Cesta do materskej školy

Cieľ:

V spolupráci s rodičmi vyšpecifikovať nebezpečné úseky na ceste detí do MŠ a späť, ako aj na vychádzkach a pravidelne na nich upozorňovať

Cieľová skupina:

deti a rodičia

 

 Aktivita č. 5

                        Vidieť a byť videný

Cieľ:

Na vychádzkach používať reflexné vesty a pásky a motivovať postupne deti k tomu, aby mali snahu a zodpovednosť byť viditeľný na ceste

Cieľová skupina:

3 – 6 ročné deti

 

 

Aktivita č. 6

Môj priateľ bicykel

Cieľ:

Naučiť deti, aby jazdili na bezpečne zodpovedných a technicky správne funkčných dopravných prostriedkoch  s ochrannou prilbou a reflexnou vestou

Cieľová skupina:

4 - 6 ročné deti

 

 

Cieľ č. 3 - Propagácia prevencie bezpečnosti na cestách

 

 

Aktivita č. 7

Dávaj pozor !

Cieľ:

Propagačnými materiálmi upozorňovať na prevenciu bezpečnosti na cestách

Cieľová skupina:

deti a rodičia

 

 

Aktivita č. 8

Cestujem autom

Cieľ:

Vzbudiť povedomie o vhodnom používaní bezpečnostných systémov pripútania detí v autách

Cieľová skupina:

deti a rodičia

 

 

Aktivita č. 9

Výstava

Cieľ:

Aktívne zapojiť detí do výstavy výtvarných prác a trojrozmerných dopravných prostriedkoch

Cieľová skupina:

rodičia a deti

 

 

 

 

 

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu
 

                              

                           

 

- získanie nových učebných kompetencií v prierezovej téme - dopravná výchova
- uvedomenie si  zodpovednosti za svoje zdravie a zdravie iných
-  prostredníctvom  pohybových aktivít  prispievať k zdravému vývoju detí a rozvoju   

   psychomotorických kompetencií 
-  vytvorenie podmienok na realizovanie edukačných aktivít dopravnej výchovy 
-  zvýšenie bezpečnosti detí pri hrách na dopravných prostriedkoch
-  zníženie nehodovosti a úrazovosti detí predškolského veku

 

 

 

Kontakt

 • Elokované pracovisko, Ul.Gustáva Hermana 9, Levoča
  Ul. Gustáva Hermana 9, 05401 Levoča
 • +421 534512379
  +421 910867413

Fotogaléria

Počet návštev: 400583

spolupracujeme s