Poplatky

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach

 

V zmysle VZN Mesta Levoča č. 8/2019 zo dňa 20.06.2019, ktoré nadobúda účinnosť 01.09.2019

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča

sa určuje:

 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

  • za dieťa nad 3 roky veku                      10,00 €
  • za dieťa do 3 rokov veku                     60,00 €

príspevok je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci,

v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku

 

Úhradu školného môžete vykonávať prevodom z Vášho účtu alebo vkladom v hotovosti

v UNI Credit Bank do 10. kalendárneho dňa v mesiaci.

Variabilný symbol uvádzate mesiac a rok platby.

V poznámke prosíme uviesť hlavne meno a priezvisko dieťaťa.

Číslo účtu: IBAN: SK22 1111 0000 0066 2084 0059

 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

 

určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v 2. finančnom pásme

 

Celodenná strava:    desiata: 0,36 €

                                 obed: 0,85 €

                                     olovrant: 0,24 €

                                                 režijné náklady: 0,05 €

 

Úhrada stravného limitu je vo výške: 1,50 €

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 €

za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne

Číslo účtu: IBAN: SK5411110000006620841035

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole rodič odhlasuje dieťa zo stravy výlučne vedúcej školskej jedálne na č. 0910 867 466

Kontakt

  • Elokované pracovisko, Ul.Gustáva Hermana 9, Levoča
    Ul. Gustáva Hermana 9, 05401 Levoča
  • +421 534512379
    +421 910867413

Fotogaléria

Počet návštev: 400585

spolupracujeme s